Ressursgrupper

I løpet av 2018 og 2019 har DKS Telemark hatt fokus på elevmedvirkning og etablering av ressursgrupper. 28.mai 2019 ble det inngått en avtale mellom DKS Telemark og Kulturtanken. Avtalen innbefatter et samarbeid om opprettelse og forankring av ressursgrupper for lærere og elever i videregående skoler.
 
Mål, omfang og gjennomføring
DKS Telemark ønsker å opprette ressursgrupper for lærere og elever på videregående skoler i fylket. Målet er at elevene og lærere får en bedre forståelse for DKS og opplever større relevans til skolens lærerplaner gjennom kunst og kulturprogrammet som DKS Telemark tilbyr.

Ressursgruppene skal forankres i skolens hverdag, det utformes et mandat og skolene vil få tett oppfølging i piloteringsperioden. Gruppene bør ideelt sett være sammensatt av kulturkontakt, lærer og elever,  og gruppen vil involveres i programutvelgelse, promotering internt på skolen samt evaluering. 

Dette er en ny måte å forankre DKS på i Telemark som vi håper vil skape større grad av engasjement og interesse blant elever og lærere.
 
Arbeidet så langt - og framover
I januar 2019 ble det etablert ressursgrupper bestående av lærer og elever på Bø og Notodden videregående skole. Høst 2019 blir prosjektet videreført med etablering av ressursgrupper på Kragerø, Skien og Hjalmar Johansen VGS.