Til deg som er kulturkontakt på skolen!

Vi vet at Den kulturelle skolesekken skal passe inn i en hektisk skolehverdag. Kulturkontakten er «broen» mellom kunstnerne som turnérer i DKS og skolen. Det er du som får informasjonen skolen trenger for at møtet mellom elevene og kunstnerne skal bli best mulig. Som kulturkontakt skal du sikre at dine kolleger vet det de trenger å vite for å forberede elevene.

Jo bedre forberedt elevene er, desto bedre utbytte får de!

BARN OG UNGES MØTE MED KUNST OG KULTUR

Publikum er skolens elever, lærere og øvrige personale. Barn reagerer, på samme måte som voksne, ulikt på forskjellige kunstuttrykk. Dette plager ikke utøverne, tvert om. La barna reagere med et «oi» eller «wow». La de småsnakke og summe litt. Det er lov å bli engasjert eller undre seg over kunsten. Barna har ofte en helt annen oppfatning av kunst enn det vi voksne har, men det er viktig at barn og voksne har opplevelser sammen – om ikke det samme. Som en del av de undervisningsmuligheter det ligger i en produksjon, er det viktig at barna får utløp for sine filosofiske tanker rundt det de har sett, hørt og opplevd. Snakk med dem, i «rommet» der det ikke finnes noen fasit.

KUNSTNERNE KOMMER PÅ BESØK

Skolen får besøk av aktive utøvende kunstnere. Formen på besøket vil variere – det være seg forestilling, foredrag, utstilling, verksted, konsert m.m. Det vil derfor være stor variasjon i forhold til rombehov, omfang og organisering. Hvert besøk, hver produksjon, har sine spesifikasjoner som du finner under den enkelte produksjon på www.dkstelemark.no

DKS PÅ KULTURHUS / UTENFOR SKOLEN

Vi benytter ofte kulturhus eller andre lokaler utenfor skolene til DKS. Les mer om dette her.

DIN SKOLE SOM ARRANGØR OG VERTSKAP

Ved hvert besøk er skolen arrangør av kunstmøtet formidlet gjennom DKS Telemark. Kunst er mangfoldig. Det vil også besøkene på skolen være. Å arrangere en konsert i gymsalen krever noe annet enn et besøk i klasserom. Hva som kreves av skolen vil derfor variere fra besøk til besøk. Mottagelsen på skolen er viktig. For kunstneren handler det om å bli møtt av noen som kjenner til besøket og kan formidle en forventning på skolens vegne. Dette er grunnleggende for et godt møte og en god kunstopplevelse.

ANSVAR OG OPPGAVER SOM KULTURKONTAKT

Kulturkontakten skal ha oversikt over skoleåret som helhet, samt organisere besøkene. Det er ikke meningen at du skal gjøre alt arbeidet alene.

• Turneplaner publiseres i mai for hele kommende skoleår. Du får epost fra din kommunekoordinator for DKS om dette. Her er det viktig at du sjekker turneplanen opp mot skolens årshjul og andre planlagte aktiviteter. Rektor/inspektør (dersom dette ikke er deg) skal involveres i dette arbeidet slik at programmet fra DKS blir godt integrert med skolens planer og aktiviteter. Besøkene fra DKS må inn i skolens årshjul så snart turneplanen er godkjent.

• Kunstnerne tar kontakt med deg i god tid før besøket, dette blir de instruert om av DKS Telemark.

• Hold deg orientert om tilbudet fra DKS Telemark. Sjekk alltid hjemmesidene våre i forkant av besøket. Du finner all info ved å klikke deg inn på produksjonene. 

• Informere rektor, lærere og andre om at skolen får besøk av kunstnere/kunstformidlere, hvilket kunstuttrykk det er og navnet på forestillingen i god tid på forhånd.

• Minne lærerne på at de må informere sine klasser slik at nødvendige forberedelser knyttet til besøkene gjennomføres.

• Etablere, organisere og ha møter med elevarrangørgruppen hvis skolen har dette.

• Sørge for at arrangørkompetansen som skolen har opparbeidet blir videreført.