telemark

Kulturtanken

Anne Hermansen @ Telemark // 23.12.16

KULTURTANKEN ÅPNER DØRER TIL KUNSTEN OG FRAMTIDEN
- Kulturtankens visjon

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
- Opplæringslova §1-1.

Hva er Kulturtanken?

Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge er Kulturdepartementets egen etat for kunst og kultur til barn og unge i skolen. Kulturtanken har derfor det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS), som er kjernen i regjeringens politikk for kulturformidling til barn og unge. Kulturtanken ble etablert i 2016, som et resultat av at Rikskonsertene og sekreteriatet for Den kulturelle skolesekken ble slått sammen. Den nye etaten fikk samtidig et utvidet mandat knyttet direkte til fagområder som skal videreutvikle DKS. Kulturtanken er en etat under Kulturdepartementet, men arbeidet skjer i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet, som eier arenaen DKS utøves på, nemlig skolen.

Sammen med alle våre DKS-partnere; i fylkeskommuner og kommuner, på skoler og i kunst- og kulturinstistusjoner, vil Kulturtanken at vi åpner dører til kunsten og framtiden for alle barn som vokser opp i Norge - dette er vår visjon og framtidsdrøm.

Hvorfor?

Den kulturelle skolesekkens legitimitet i skolen og det politiske samfunnsoppdraget hviler helt og holdet på at alle barn inkluderes; at det gir alle barn som bor i Norge uavhengig av nasjonalitet, geografi, økonomi og sosial bakgrunn, felles referanserammer og felles opplevelser. Kunst og kultur kan være utrykk som overskrider normer, språk og sosial tilhørighet, og kan dermed leses som et demokratiseringsprosjekt som rekker langt utover det nasjonale - ut i verden.
Kunst er opplevelse, deltagelse og refleksjon, som kan bidra til fellesskap, utfordre det etablerte og gi rom for utvikling og vekst i hver og en av oss. Kunst og kultur kan bidra til å utvikle en global forståelse for noe som er større enn en selv.

Hvordan?

Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken må anerkjenne og forstå skolens tradisjonelle kvalifiserende oppdrag og kunstens tradisjonelle dannelsesoppdrag. Begge deler krever forståelse og innsikt i hverandres fagfelt, respekt for hverandres kunnskap og begrensninger og en vilje til å se på hverandre som ressurser. Kulturtanken vil bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningssektor med råd og tjenester, og slik realisere politiske føringer, samt ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående– innlemmes i ordningen.