telemark

Bakgrunn

Regjeringen har gjennom sin nasjonale satsing lagt opp til å gi alle norske skolebarn en kulturell skolesekk hvor intensjonen er å sikre elevens møte med profesjonell kunst- og kulturformidling, og at elevene gjør seg kjent med og får et aktivt og positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

Handlingsplanen som er utarbeidet for Telemark fylke er basert på følgende vedtatte stortingsmeldinger og nasjonale planer fra 1990-tallet:

§ Stortingsmelding 61, (1991-92) Kultur i tiden
§ Nasjonal plan for kunstformidling av billedkunst og kunsthåndverk 1994
§ Handlingsplanen Broen og den blå hesten1995
§ Ny læreplan for grunnskolen, L-97
§ Den kulturelle skolesekken mai 2001.

I 2003 er det kommet følgende nye stortingsmeldinger som omhandler det samme temaet:

· Stortingsmelding 38,  (2002-2003) Den kulturelle skolesekken
· Stortingsmelding 39, (2002-20039) Ei blot til lyst
· Stortingsmelding 48. (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

I tillegg har Utdannings- og forskningsdepartementet kommet med en tiltaksplan

· Gi rom for lesing

Tiltaksplanen kommer med en del strategier for stimulering av leselyst og leseferdigheter i grunnskolen.

På regionalt og kommunalt nivå har det innen profesjonell kunst vært en økende interesse for formidlingsdelen, særlig med fokus på formidling til yngre aldersgrupper. Å se koblinger mellom kultur- og skolesektor har vært en viktig del av dette.

Telemark fylkeskommune vedtok i 1997 Kulturstrategi Telemark og Plan for kunstformidling 1998 - 2005 .  Tiltaka i Plan for kunstformidling 1998 - 2000 er et forsøk på å følge opp intensjonene i handlingsplanen Broen og den blå hesten.

Handlingsplanen for Den kulturelle skolesekken i Telemark forutsetter et nært faglig samarbeid mellom skole og kultursektoren, og en ansvarsdeling mellom tre forvaltningsnivåer:

- lokalt i den enkelte kommunen
- regionalt i den enkelte fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark, utdanningsavdelingen i fylkene
- sentralt  i de to departementene

På bakgrunn av føringene fra sentralt hold er det nedsatt en strategigruppe med fylkeskommunen, utdanningsdirektøren i Telemark og en representant fra Høgskolen i Telemark.  Gruppen vil være premissleverandør for det videre arbeidet med oppfølgningen av utviklingsplanen for Telemark.