telemark

Mål

Det er en regionalpolitisk målsetting for Telemark å ha en kulturell infrastruktur som er konkurransedyktig og attraktiv i forhold til landet for øvrig.

Med konkurransedyktig menes:

· Kunstopplevelser av høy kvalitet til barn og unge som sammen med egenaktivitet gir gode oppvekstvilkår og livskvalitet.
· Å kunne tilby kunstnere og kulturarbeidere muligheter for gode vilkår gjennom arbeide og nettverk for å opprettholde og styrke kompetanse.
· En regional satsing som er delfinansiert  ved en forutsigbar og avtalefestet statlig andel av de varslede 170 mill. kroner med opptrapping 2003-2005.

Disse målene er hentet  fra Fylkesplanen og regionalt utviklingsarbeid og blir konkretisert i  punkt 4, handlingsplan.

3.1 Delmål

§ å gi alle grunnskoleelevene gode og verdifulle kunst- og kulturopplevelser hvert år innen billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, sceneuttrykk, musikk og kulturhistorie. Tilbudet vi ønsker å gi skolene skal være av høy kvalitet og være et møte med profesjonelle kunstnere og kulturformidlere.

§ gjennom Den kulturelle skolesekken bidra til økt kulturell kapital for elevene og med dette styrke identiteten gjennom felles opplevelser

§ videreutvikle logistikk-kompetansen og ytterligere profesjonalisere turne-planleggingen

§ gjøre skolene til aktive og kompetente kulturarrangører

§ få alle kommunene til å lage egne kulturplaner hvor arbeidet med Den kulturelle skolesekken  forankres.

§ stimulere produksjonsmiljøet i fylket til aktivt å lage produksjoner for Den kulturelle skolesekken

§ gjøre skoleledere og lærerne  bedre til å kunne integrere kunst/kultur som en del av læringsmiljøet i dagens skole.

§ satse på nettverksbygging internt i fylket på tvers av sektorer og samarbeid på regionalt nivå i utvikling av Den kulturelle skolesekken.